Hồ Xuân Hương – Chơi Đài Khán Xuân – Spring-Watching Pavilion

Êm ái chiều xuân tới khán đài,
Lâng lâng chẳng
bợn chút trần ai.
Ba hồi chiêu mộ chuông gầm
sóng,
Một vũng tang thương nước lộn trời.
Bể ái
nghìn trùng khôn tát cạn,
Nguồn ân muôn trượng dễ
khơi vơi.
Nào nào Cực lạc là đâu tá,
Cực lạc là
đây chín rõ mười.

(Hồ Xuân Hương, Nghệ An province, 1772 ? – 1822)

A gentle spring evening arrives
airily, unclouded by worldly dust.

Three times the bell tolls echoes like a wave.
We see heaven upside-down in sad puddles.

Love's vast sea cannot be emptied.
And springs of grace flow easily everywhere.

Where is nirvana ?
Nirvana is here, nine times out of ten.

(Translation by John Balaban, from Spring Essence, Copper Canyon Press)